Klachtenreglement

Artikel 1: Begripsbepaling

a. In dit reglement wordt met KIOM bedoeld: KIOM Massage-Opleidings-Instituut, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11057073 onder de naam KIOM Training.
b. Klacht: een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling, bejegening of financiële benadeling door de KIOM organisatie of medewerker van KIOM m.b.t. aantasting van de rechtspositie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is geschaad.
c. Klager/klaagster: iedereen die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van de diensten van KIOM.
d. Beklaagde: een medewerker van KIOM op wie de klacht betrekking heeft. 
e. Medewerker: diegene die op grond van een (mondelinge) overeenkomst werk verricht voor KIOM.

Artikel 2: Doelstelling

Het klachtenreglement regelt de wijze waarop het bestuur van KIOM een klacht in behandeling neemt. Daarnaast regelt het tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed. Iedere klacht zal vertrouwelijk worden behandeld door KIOM.

Artikel 3: Klachtenbehandeling in de praktijk

1. De klager wendt zich binnen 7 dagen na het voorval tot het bestuur van KIOM om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. 
2. Het bestuur van KIOM verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen haar gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen twee weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen.

Artikel 4: Criteria klachtenbehandeling

1. Het bestuur van KIOM hanteert de volgende ontvankelijkheidscriteria van een klacht:
a. De klacht moet het rechtstreekse (financiële) belang van de klager hebben geschaad.
b. De klacht moet schriftelijk zijn ingediend t.a.v. Het bestuur van KIOM, Betuwepad 26, 5691 LN Son en Breugel
c. Voorval en klacht moeten binnen twee weken na het voorval worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn wordt gesteld. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.

Artikel 5: De feitelijke afhandeling van de klacht

1. Onderzoek.
a. Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt het bestuur van KIOM contact op met de klager om ontvangst en (niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtafhandeling conform dit reglement toegelicht.
b. Het bestuur van KIOM stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt het bestuur van KIOM de klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op de gedragingen waarover is geklaagd.
c. Ten behoeve van het onderzoek kan het bestuur van KIOM gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger, dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
d. Indien klager aangeeft dat de klacht niet naar volle tevredenheid opgelost kan worden c.q. opgelost wordt door KIOM dan kan de klacht worden voorgelegd bij de KTNO.
Het onafhankelijke oordeel van de KTNO is bindend voor KIOM.

Artikel 6: De afhandeling van de klacht

1. Het bestuur van KIOM stelt, binnen 4 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel.
2. Indien het bestuur van KIOM niet in staat is om binnen de in lid 1 gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie geklaagd is op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Artikel 7: Beëindiging van de procedure

De klachtenprocedure is geëindigd wanneer:
a. Het bestuur van KIOM met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
b. De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels het intrekken van de klacht.
c. De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.
d. Alle uitspraken, klachtafhandelingen en oplossingen van KIOM richting klager zijn ten alle tijden bindend.
e. De uitslag van de klacht en het desbetreffende dossier worden minimaal 1 jaar bewaard in het archief van KIOM.

Artikel 8: Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur van KIOM in alle redelijkheid een beslissing.

 

 

 

Facebook